PL EN

LIMBER
06-300 Przasnysz, ul. Leszno 40
tel. 795 52 48 83, fax. 029/ 752 22 33
NIP: 7611514720
e-mail: biuro@limber.pl
www.limber.plZarejestruj swój rower LIMBER w przeciągu 30 dni od daty zakupu, a otrzymasz dodatkowy rok gwarancji.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wyrażeniu zgody na warunki rozszerzonej gwarancji na rower LIMBER, otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację oraz warunki rozszerzonej gwarancji.

Życzymy wielu szczęśliwych kilometrów
LIMBER

Szczegółowe warunki przedłużonej gwarancjiWłaśœciciel:


Imię: * Nazwisko: *

Email: * Telefon:


Miejsce zamieszkania właśœciciela:


Ulica, nr domu: * Miasto: *

Kod pocztowy: *

Rower:


Model: * Numer ramy: *

Data zakupu:(rrrr-mm-dd) * Cena:

Numer dokumentu zakupu:


Sprzedawca:


Nazwa firmy: * Ulica, nr domu:

Miasto: * Kod pocztowy:


Uwagi:Akceptuję regulamin Limber oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych firmy ZIPP SKUTERY Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).
Przedłużenie okresu gwarancji roweru - regulamin.
Zipp Skutery sp. z o.o. jako producent rowerów marki „Limber” zwany dalej „LIMBER” , proponuje przedłużenie okresu gwarancji roweru po upłynięciu 24-miesięcznej gwarancji, o kolejne 12 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny 36 miesięczny okres gwarancji po spełnieniu i zaakceptowaniu następujących warunków:
1. Pierwszy właściciel , o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, Poz. 93 ze zm. (w dalszej części „Kodeks Cywilny”), a także korzystać z roweru wyłącznie do osobistego użytku rekreacyjnego i w tym celu go używać. Uprawnienia wynikające z gwarancji po jej przedłużeniu nie mogą być przeniesione na inną osobę, a w przypadku przeniesienia prawa własności roweru, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub innego prawa na rzecz osób trzecich uprawnienia wynikające z przedłużonej gwarancji wygasają.
2. Rower będzie zarejestrowany w systemie LIMBER na stronie WWW.limber.pl najpóźniej po upływie 30 dni od dnia zakupu w oparciu o dane wskazane na karcie gwarancyjnej roweru. Osoba zarejestrowana w ten sposób będzie miała prawo wglądu, zmiany, a także żądania usunięcia danych. W tym ostatnim przypadku zgłoszenie żądania jest równoznaczne z rezygnacją z ochrony gwarancyjnej w przedłużonym okresie. LIMBER jest uprawniony do wydania regulaminu określającego w sposób szczegółowy zasady uzyskiwania dostępu, przetwarzania i usuwania danych.
3. Zgłoszenie reklamacji a także jej uwzględnienie nie przerywa biegu okresów gwarancyjnych i nie powoduje ich zawieszenia. Pojęcia przerwy biegu okresu gwarancyjnego oraz jego zawieszenia należy rozumieć w zgodzie z przepisami części ogólnej Kodeksu Cywilnego.
4. Pierwszy właściciel powinien załączyć przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu. Limber zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji bez uzasadnienia jeśli z reklamowanym rowerem nie zostały dostarczone wszystkie określone w ust. 4 powyżej dokumenty. W wypadku gdy dokumenty są nieczytelne, zniszczone lub w inny sposób nie pozwalają na weryfikację potrzebnych danych, Limber zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej co do udzielenia ochrony gwarancyjnej w oparciu o indywidualne okoliczności sprawy.
5. Rower w okresie gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, musi regularnie raz do roku być poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie marki LIMBER i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona przed upływem pierwszego miesiąca użytkowania w autoryzowanym serwisie marki Limber.
6. Rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów lub gdy doszło do zmiany konstrukcji
7. W przypadku reklamacji Limber ma prawo do decydowania czy reklamowana część zostanie naprawiona czy wymieniona na nową
8. Przedłużona gwarancja nie obowiązuje:
a) gdy w rowerze wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nadmiernie eksploatowany. Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
b) Nie obejmuje też naturalnego zużycia podzespołów (opony, dętki, linki, klocki i hamulce) co zawarte jest w otrzymanej karcie gwarancyjnej.
Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji jest to, że wszystkie powyżej warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, i to tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji wygasają. LIMBER gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt naprawi rower, jeśli przyczyną usterki będzie wada materiałowa bądź produkcyjna. Limber zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie 30 dni roboczych. Do wskazanego terminu nie wlicza się okresów, w których Limber nie mógł realizować naprawy z uwagi na działanie bądź zaniechanie osób trzecich w szczególności w sytuacji oczekiwania na oryginalne części zamienne. Sprzedawca roweru dokonuje wstępnej oceny czy zachodzą przesłanki dla objęcia właściciela roweru ochroną gwarancyjną w przedłużonym okresie. Ostateczną decyzję co do uwzględnienia reklamacji podejmuje Limber. Ochrona gwarancyjna w przedłużonym okresie jest ochroną wykraczającą poza tą udzieloną na mocy przepisów prawa, a w konsekwencji mają w niej zastosowanie tylko warunki niniejszej gwarancji, określone w części – „przedłużamy gwarancję”. Prawa do przedłużonej gwarancji wygasną, jeśli użytkownik nie dotrzyma warunków określonych przez Limber w karcie gwarancyjnej. Przedłużona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

Przeglądy gwarancyjne (kontrola techniczna):zgodnie z karta gwarancyjną. Po zatwierdzeniu rejestracji wydrukuj formularz i dołącz go do karty gwarancyjnej. Tylko w ten sposób przedłużenie gwarancji będzie miało zastosowanie.


Kanał youTube